Algemene voorwaarden - Bedrijfskleding Vaneylen

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – VANEYLEN PROMO- EN BEDRIJFSKLEDING BV – 08/06/2023

ORDERVOORWAARDEN – VERANTWOORDELIJKHEID – TARIEVEN – DUUR – SCHORSINGEN EN BEPERKINGEN – SPECIALE PLAATSEN

 

1. Tenzij andere bijzondere voorwaarden schriftelijk tussen de partijen werden overeengekomen, gelden
de hier volgende bepalingen bij het aanvaarden van opdrachten door onze firma. Iedere ondertekenaar van een bestel-, afhalings- of plaatsingsopdracht verbindt zich solidair met de persoon of rechtspersoon in wiens naam hij handelt en wordt geacht de hieronder staande clausules te aanvaarden. Mededelingen en meldingen, al dan niet gedrukt, op brieven en andere documenten worden als niet- bestaande aanzien voor zover zij niet mochten overeenstemmen met onze algemene voorwaarden. Elke door ons aanvaarde opdracht impliceert dat de opdrachtgever deze voorwaarden kent en deze als een integraal bestanddeel van de overeenkomst aanvaardt. Voor drukopdrachten en facturen gelden bijzondere voorwaarden.

 

2. Onze firma behoudt zich in het algemeen het recht voor de uitvoering van een order te weigeren, stop te zetten of uit te stellen zonder recht op schadeloosstelling en zonder dat verkoopsweigering zal kunnen ingeroepen worden, wanneer zij meent dat het order strijdig is met de heersende wetten en/of reglementen, of strijdig is met het eigen karakter, het imago, de overtuiging of de belangen van het medium of haarzelf, of indien zij meent dat een risico bestaat op niet-betaling vanwege de opdrachtgever. Om dezelfde redenen heeft onze firma ook steeds het recht om vooruitbetaling te vragen.

 

3. Onze firma kan de uitvoering van elk order van een opdrachtgever stopzetten zonder voorafgaande verwittiging en zonder enig verhaal of compensatie, wanneer blijkt dat de betaling van een reeds eerder uitgevoerd order van dezelfde opdrachtgever nog niet is geschied bij de vervaldatum, of in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging van de juridische toestand van opdrachtgever, bemiddelaar of adverteerder.

 

 

MATERIAAL – AANLEVERING – DRUKPROEVEN – KWALITEIT – AANSPRAKELIJKHEID – KOSTEN

 

4. Onze firma moet binnen de in overeenkomsten vastgestelde termijnen ( en in elk geval uiterlijk binnen
de 14 dagen na opdrachtbevestiging door de klant ) en in overeenstemming met de voorwaarden ervan in het bezit gesteld worden van het materiaal en de instructies met betrekking tot de uitvoering van het order. Bij overschrijden van deze termijnen wijst onze firma elke verantwoordelijkheid af voor fouten naar aanleiding van de uitvoering van dergelijk order. De door ons opgegeven termijn zijn steeds onderhevig aan wijzigingen in functie van enerzijds de termijn waarbinnen de klant de nodige gegevens overmaakt en anderzijds de beschikbaarheid van de gekozen kleding. Onze firma is niet aansprakelijk voor het overschrijden van een termijn indien deze overschrijding een gevolg is van het niet beschikbaar zijn van kleding.

 

5. De opdrachtgever die een drukproef wenst voor het verschijnen, worden verzocht dit uitdrukkelijk te vragen bij het overmaken van hun opdracht. Deze voor het drukken afgeleverde proeven worden op gewoon papier geprint of digitaal aan de opdrachtgever bezorgd. Verzorgde drukproeven, o.a. in getrouwe kleuren en/of op kleding, worden extra aangerekend. Hetzelfde geldt voor supplementaire drukproeven. Niet-tijdig inleveren van materiaal, laattijdige aanvraag of niet-uitdrukkelijk door afspraak vastgelegde levering van een drukproef bevrijdt onze firma van het tijdig leveren van deze drukproef en van zijn verantwoordelijkheid voor de in het drukwerk voorkomende fouten, vergissingen of weglatingen na het drukken vastgesteld. Onze firma is niet langer verantwoordelijkheid voor fouten, vergissingen of weglatingen in een goedgekeurde drukproef.

 

6. De opdrachtgever dient drukklare documenten, digitaal materiaal of zetwerk te leveren en dit moet beantwoorden aan de bijzondere eisen gesteld door de wijze van drukken. Kunnen enkel dienen: digitaal materiaal van goede kwaliteit, films van goede kwaliteit, foto’s, tekeningen of zeer goede niet- gerasterde proefdrukken. Indien de opdrachtgever géén drukklaar materiaal levert, is de keuze van lettersoort en lay-out aan de drukker vrijgelaten. Onze firma wijst alle verantwoordelijkheid af voor gebreken bij het drukken, die te wijten zijn aan het materiaal of de documenten die niet aan alle voorwaarden voor een goede weergave zouden voldoen. Als de opdrachtgever materiaal digitaal levert zonder uitgeprinte versie ervan, dan draagt de uitgever/drukker geen enkele verantwoordelijkheid voor het resultaat van de druk.

 

7. Onze firma wijst elke verantwoordelijkheid af voor vergissingen die het gevolg zouden zijn van twijfelachtige, onvolledige, slecht opgestelde, mondeling of telefonisch overgemaakte onderrichtingen. Dit geldt eveneens voor gebeurlijke vertalingen. In dergelijk geval verlenen gebeurlijke vergissingen, drukfouten of een slechte of onduidelijke weergave van tekst of beeld aan de opdrachtgever niet het recht de publicatie te betwisten, niet te betalen of een kosteloze heruitgave of schadevergoeding te eisen.

 

8. De opdrachtgever aanvaardt uitdrukkelijk lichte afwijkingen in textuur en/of kleur te aanvaarden. Gewenste kleuren worden steeds zo goed mogelijk benaderd maar onze firma heeft hier geen resultaatsverbintenis, maar slechts een inspanningsverbintenis.

 

9. De opdrachtgever aanvaardt dat op de aangeboden materialen een afwijking van 10 % kan zitten betreffende de dikte en afmetingen.

 

10. Evenmin wordt verantwoordelijkheid genomen voor teksten of beelden die in een advertentie moeten worden bijgezet of vervangen. Vergissingen of onvolkomenheden naar aanleiding van dergelijke bewerkingen verlenen aan de opdrachtgever niet het recht de publicatie te betwisten, niet te betalen of een kosteloze heruitgave of schadevergoeding te eisen.

 

11. Indien de opdrachtgever géén drukklaar materiaal levert, worden de kosten voor tekeningen, schetsen, drukproef, clichés, zetwerk, aanmaak digitaal materiaal, films, kleurenselecties en vertalingen enz. in rekening gebracht. Wordt de aanvraag voor aanmaak van dergelijk materiaal niet door een bestelling gevolgd, dan worden de kosten van aanmaak aangerekend. Alle verbeteringen en/of aanvullingen op de proeven die van het origineel verschillen worden in verhouding aangerekend. In alle gevallen worden eventuele bijkomende bewerkingen in rekening gebracht.

 

 

DRUK

 

12. Voor kleding, verwerkt door de uitgever/drukker, aanvaardt de opdrachtgever uitdrukkelijk de toleranties, opgelegd door de fabrikanten van deze materialen. De volkomen overeenstemming van de te reproduceren kleuren, de volmaakte onveranderlijkheid van de inkten, inktgeving en register worden niet gewaarborgd. Afwijkingen eigen aan de aard van het uit te voeren werk worden uitdrukkelijk aanvaard door de opdrachtgever.
MATERIAAL – BEWARING – RISICO

 

13. Wat betreft de drukwerken wordt het door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materiaal gedurende 6 maanden na de laatste plaatsing bewaard, maar enkel op aanvraag. Na deze termijn kan het niet door de opdrachtgever teruggevraagde materiaal vernietigd of gewist worden.

 

14. De teksten, bestanden, tekeningen, films, foto’s, platen, papieren enz…, behorende aan de opdrachtgever, die in onze werkhuizen berusten, dat zij betaald wezen of niet, blijven er voor rekening en risico van de opdrachtgever, die uitdrukkelijk de uitgever/drukker van alle verantwoordelijkheid ontlast. Dit materiaal is voor geen enkel risico verzekerd. Derhalve wordt geen verantwoordelijkheid opgenomen, noch voor beschadiging van het materiaal ten gevolge van de behandelingen die het moet doorstaan, noch voor verlies of diefstal. Hetzelfde geldt voor de uitgevoerde werken en voor de waren of leveringen voor de opdrachtgever bestemd.
AUTEURSRECHTEN

 

15. Wanneer de opdrachtgever opdracht geeft een reproductie te maken van eender welke tekening, foto, document of tekst, bestand enz., impliceert dit dat hij daartoe de toestemming heeft bekomen, zonder enige verantwoordelijkheid van onze zijde.

 

16. Alle composities, modellen, schetsen, digitaal materiaal, zetwerk, interpretaties en schikkingen enz. door ons ontworpen, welke ook de gebruikte techniek weze, blijven onze exclusieve eigendom en zijn beschermd door het auteursrecht. Het afstaan of aanrekenen van dergelijke materialen doet op zichzelf, behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande overeenkomst, geen afbreuk aan hetgeen voorafgaat.

 

17. Alle tekeningen, schetsen, drukproef, clichés, zetwerk, aanmaak digitaal materiaal, films, kleurenselecties en vertalingen enz. blijven eigendom van onze firma. Wij behouden bovendien hierop een exclusief gebruiksrecht.
18. Onze firma behoudt zich het recht voor om onze firmanaam op de productie en de verpakkingen te vermelden.

 

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

19. Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken blijven eigendom van onze firma tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en aankleven. Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van onze firma slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan onze firma zou toebehoren.
20. Het risico gaat echter over op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten. De klant staat vanaf de levering in voor schade aan en vervreemding van deze goederen.

 

KLACHTEN – TERMIJNEN – BEPERKINGEN

 

21. Elke klacht dient schriftelijk te worden gedaan binnen de 8 dagen die op de eerste levering volgen. Indien de opdrachtgever verzuimt levering in ontvangst te nemen, begint de termijn van 8 dagen te lopen bij de afgifte van de factuur, van de verzendingsnota of van elk gelijkaardig document. Niet- naleving van de termijnen in verband met klachten brengt automatisch de onontvankelijkheid van de klacht met zich mede, en betekent dat de opdrachtgever de geleverde goederen of diensten heeft aanvaard. De gedeeltelijke benutting van de geleverde goederen en diensten heeft de aanvaarding van het geheel voor gevolg. Gebreken aan een deel van de geleverde goederen of diensten geven de opdrachtgever niet het recht heel de levering af te keuren. Een eventuele reactie op een laattijdige klacht is steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder nadelige erkentenis en impliceert geen verzaking aan dit recht, dat in elke stand van het geschil door onze firma kan ingeroepen worden. Niet alle klachten worden, ingevolge onze algemene voorwaarden, in overweging genomen.

 

22. Bij tijdige en gegronde klacht beperkt de verantwoordelijkheid van de verkoper zich enkel tot heruitgave of prijsvermindering en enkel indien de opgeworpen klacht de bestemming van de publiciteit of dienst schaadt. De uitgever/drukker is niet aansprakelijk voor indirecte schade aan de opdrachtgever, oa. winstderving. In géén geval kan de financiële aansprakelijkheid van de verkoper het hem verschuldigd bedrag voor geleverde diensten in de betrokken sector overschrijden.

 

23. Een beëindiging van de aan ons toevertrouwde opdracht, het weze voor of tijdens de uitvoering van de werken, is steeds mogelijk waarbij de opdrachtgever zal gehouden zijn de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen, bovendien vermeerderd met een vergoeding gelijk aan 20 % van de totale aannemingssom zonder BTW voor het feit van het verder verlies van de aanneming.

 

24. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de opdrachtgever, voor zover deze een consument is, gerechtigd op een zelfde vergoeding lastens ons op voorwaarde dat de verbreking of annulatie geen oorsprong vindt in wettelijke bepalingen dan wel gedragingen van de opdrachtgever.

 

 

FACTUREN – INTRESTEN – VERHOGINGSBEDING

 

25. De facturen zijn betaalbaar op onze maatschappelijke zetel op de vervaldatum zonder korting; de uitgifte van wissels, cheques, mandaten of kwitanties brengt geen vernieuwing, noch afwijking van deze bepaling. De discontokosten en agio’s zijn steeds ten laste van de opdrachtgever.

 

26. De B.T.W. en alle andere belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds ten laste van de opdrachtgever.

 

27. Indien de opdrachtgever nalaat het volgens factuur in hoofdsom en aankleven bepaalde te betalen binnen de voormelde termijn, is het integrale bedrag ineens en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar.

 

28. Elke schuld van een opdrachtgever die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 12 % per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 125 Euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom.

 

29. In het geval dat onze firma niet binnen de gestelde termijn de werken kan opleveren is de opdrachtgever, voor zover deze een particuliere consument is, gerechtigd op een gelijkwaardige vergoeding als in het voorgaande artikel lastens onze firma.

 

30. Elke vertraging in de betaling kan aanleiding geven om de nog uit te voeren leveringen en werken op te schorten of te vernietigen, en het aanvaarden van nieuwe bestellingen te weigeren.

 

31. Elke partij moet haar verbintenissen nakomen, ook al zou de uitvoering ervan meer bezwarend geworden zijn ofwel doordat de kostprijs van de uitvoering is gestegen, ofwel doordat de waarde van de tegenprestatie is verminderd. De aannemer kan evenwel aan de opdrachtgever vragen om het contract opnieuw te onderhandelen met het oog op de aanpassing of beëindiging ervan indien aan de volgende vereisten is voldaan: 1° een verandering van omstandigheden maakt de uitvoering van het contract buitensporig bezwarend, dermate dat de uitvoering ervan redelijkerwijze niet langer kan worden geëist; 2° die verandering onvoorzienbaar was bij de contractsluiting; 3° die verandering is ontoerekenbaar in de zin van artikel 5.225 aan de aannemer; 4° de aannemer dit risico niet voor zijn rekening heeft genomen; en 5° de wet noch het contract die mogelijkheid uitsluiten.

 

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

32. Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens die wij ontvangen van de opdrachtgever en die betrekking hebben op de opdrachtgever zelf, zijn personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie.

 

33. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van werken) en/of het gerechtvaardigd belang van onze firma. Voor direct marketingdoeleinden per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodigingen voor events), geeft de opdrachtgever daarnaast zijn uitdrukkelijke en vrije toestemming aan onze firma om zijn persoonsgegevens te gebruiken.

 

34. De verwerkingsverantwoordelijke is VANEYLEN ZEEFDRUK & WERKKLEDING BVBA, met maatschappelijke zetel te 3920 LOMMEL, Balendijk 181, ingeschreven in het KBO met ondernemingsnummer 0861.456.406. De voormelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de persoonsgegevens die hij aan onze firma bezorgt en verbindt er zich toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan onze firma heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van de [aannemer] en zijn personeel, medewerkers, en aangestelden zou ontvangen.

 

35. De opdrachtgever bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaar. Voor verdere toelichting verwijst onze firma uitdrukkelijk naar de Privacy verklaring, zoals toegevoegd als bijlage bij deze overeenkomst en terug te vinden op de website www.vaneylen.be. De opdrachtgever bevestigt kennis te hebben genomen van deze Privacy verklaring en de inhoud ervan te aanvaarden.

 

BETWISTINGEN

 

36. Uitdrukkelijk Arbitrage Beding
Elk geschil zal worden beslecht door het Scheidsgerecht aangeduid door het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org), volgens het reglement van arbitrage SDR (Standard Dispute Rules). Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.