Algemene voorwaarden - Bedrijfskleding Vaneylen

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – VANEYLEN BEDRIJFSKLEDING – 2024

 

ORDERVOORWAARDEN – VERANTWOORDELIJKHEID – TARIEVEN – DUUR – SCHORSINGEN EN BEPERKINGEN – SPECIALE PLAATSEN

 

1. Tenzij andere bijzondere voorwaarden schriftelijk tussen de partijen werden overeengekomen, gelden  de hier volgende bepalingen bij het aanvaarden van opdrachten door onze firma. Iedere ondertekenaar  van een bestel-, afhalings- of plaatsingsopdracht verbindt zich solidair met de persoon of rechtspersoon  in wiens naam hij handelt en wordt geacht de hieronder staande clausules te aanvaarden.  Mededelingen en meldingen, al dan niet gedrukt, op brieven en andere documenten worden als niet bestaande aanzien voor zover zij niet mochten overeenstemmen met onze algemene voorwaarden.  Elke door ons aanvaarde opdracht impliceert dat de opdrachtgever deze voorwaarden kent en deze als  een integraal bestanddeel van de overeenkomst aanvaardt. Voor drukopdrachten en facturen gelden  bijzondere voorwaarden.

 

2. Onze firma behoudt zich in het algemeen het recht voor de uitvoering van een order te weigeren, stop  te zetten of uit te stellen zonder recht op schadeloosstelling en zonder dat verkoopsweigering zal  kunnen ingeroepen worden, wanneer zij meent dat het order strijdig is met de heersende wetten en/of  reglementen, of strijdig is met het eigen karakter, het imago, de overtuiging of de belangen van het  medium of haarzelf, of indien zij meent dat een risico bestaat op niet-betaling vanwege de  opdrachtgever. Om dezelfde redenen heeft onze firma ook steeds het recht om vooruitbetaling te  vragen.

 

3. Onze firma kan de uitvoering van elk order van een opdrachtgever stopzetten zonder voorafgaande  verwittiging en zonder enig verhaal of compensatie, wanneer blijkt dat de betaling van een reeds eerder  uitgevoerd order van dezelfde opdrachtgever nog niet is geschied bij de vervaldatum, of in geval van  faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging van de juridische toestand  van opdrachtgever, bemiddelaar of adverteerder. 

 

MATERIAAL – AANLEVERING – DRUKPROEVEN – KWALITEIT – AANSPRAKELIJKHEID – KOSTEN

 

4. Onze firma moet binnen de in overeenkomsten vastgestelde termijnen ( en in elk geval uiterlijk binnen  de 14 dagen na opdrachtbevestiging door de klant ) en in overeenstemming met de voorwaarden ervan  in het bezit gesteld worden van het materiaal en de instructies met betrekking tot de uitvoering van het  order. Bij overschrijden van deze termijnen wijst onze firma elke verantwoordelijkheid af voor fouten  naar aanleiding van de uitvoering van dergelijk order. De door ons opgegeven termijn zijn steeds  onderhevig aan wijzigingen in functie van enerzijds de termijn waarbinnen de klant de nodige gegevens  overmaakt en anderzijds de beschikbaarheid van de gekozen kleding. Onze firma is niet aansprakelijk  voor het overschrijden van een termijn indien deze overschrijding een gevolg is van het niet beschikbaar  zijn van kleding.

 

5. De opdrachtgever die een drukproef wenst voor het verschijnen, worden verzocht dit uitdrukkelijk te  vragen bij het overmaken van hun opdracht. Deze voor het drukken afgeleverde proeven worden op  gewoon papier geprint of digitaal aan de opdrachtgever bezorgd. Verzorgde drukproeven, o.a. in  getrouwe kleuren en/of op kleding, worden extra aangerekend. Hetzelfde geldt voor supplementaire drukproeven. Niet-tijdig inleveren van materiaal, laattijdige aanvraag of niet-uitdrukkelijk door afspraak  vastgelegde levering van een drukproef bevrijdt onze firma van het tijdig leveren van deze drukproef en  van zijn verantwoordelijkheid voor de in het drukwerk voorkomende fouten, vergissingen of weglatingen  na het drukken vastgesteld. Onze firma is niet langer verantwoordelijkheid voor fouten, vergissingen of  weglatingen in een goedgekeurde drukproef.

 

6. De opdrachtgever dient drukklare documenten, digitaal materiaal of zetwerk te leveren en dit moet  beantwoorden aan de bijzondere eisen gesteld door de wijze van drukken. Kunnen enkel dienen:  digitaal materiaal van goede kwaliteit, films van goede kwaliteit, foto’s, tekeningen of zeer goede niet gerasterde proefdrukken. Indien de opdrachtgever géén drukklaar materiaal levert, is de keuze van  lettersoort en lay-out aan de drukker vrijgelaten. Onze firma wijst alle verantwoordelijkheid af voor  gebreken bij het drukken, die te wijten zijn aan het materiaal of de documenten die niet aan alle  voorwaarden voor een goede weergave zouden voldoen. Als de opdrachtgever materiaal digitaal levert  zonder uitgeprinte versie ervan, dan draagt de uitgever/drukker geen enkele verantwoordelijkheid voor  het resultaat van de druk.

 

7. Onze firma wijst elke verantwoordelijkheid af voor vergissingen die het gevolg zouden zijn van twijfelachtige, onvolledige, slecht opgestelde, mondeling of telefonisch overgemaakte onderrichtingen.  Dit geldt eveneens voor gebeurlijke vertalingen. In dergelijk geval verlenen gebeurlijke vergissingen, drukfouten of een slechte of onduidelijke weergave van tekst of beeld aan de opdrachtgever niet het  recht de publicatie te betwisten, niet te betalen of een kosteloze heruitgave of schadevergoeding te  eisen.

 

8. De opdrachtgever aanvaardt uitdrukkelijk lichte afwijkingen in textuur en/of kleur te aanvaarden.  Gewenste kleuren worden steeds zo goed mogelijk benaderd maar onze firma heeft hier geen  resultaatsverbintenis, maar slechts een inspanningsverbintenis.

 

9. De opdrachtgever aanvaardt dat op de aangeboden materialen een afwijking van 10 % kan zitten  betreffende de dikte en afmetingen.

 

10. Evenmin wordt verantwoordelijkheid genomen voor teksten of beelden die in een advertentie moeten  worden bijgezet of vervangen. Vergissingen of onvolkomenheden naar aanleiding van dergelijke  bewerkingen verlenen aan de opdrachtgever niet het recht de publicatie te betwisten, niet te betalen of  een kosteloze heruitgave of schadevergoeding te eisen.

 

11. Indien de opdrachtgever géén drukklaar materiaal levert, worden de kosten voor tekeningen, schetsen,  drukproef, clichés, zetwerk, aanmaak digitaal materiaal, films, kleurenselecties en vertalingen enz. in  rekening gebracht. Wordt de aanvraag voor aanmaak van dergelijk materiaal niet door een bestelling  gevolgd, dan worden de kosten van aanmaak aangerekend. Alle verbeteringen en/of aanvullingen op  de proeven die van het origineel verschillen worden in verhouding aangerekend. In alle gevallen worden  eventuele bijkomende bewerkingen in rekening gebracht.

 

DRUK

 

12. Voor kleding, verwerkt door de uitgever/drukker, aanvaardt de opdrachtgever uitdrukkelijk de toleranties, opgelegd door de fabrikanten van deze materialen. De volkomen overeenstemming van de  te reproduceren kleuren, de volmaakte onveranderlijkheid van de inkten, inktgeving en register worden  niet gewaarborgd. Afwijkingen eigen aan de aard van het uit te voeren werk worden uitdrukkelijk  aanvaard door de opdrachtgever.

 

MATERIAAL – BEWARING – RISICO

 

13. Wat betreft de drukwerken wordt het door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materiaal gedurende 6 maanden na de laatste plaatsing bewaard, maar enkel op aanvraag. Na deze termijn kan  het niet door de opdrachtgever teruggevraagde materiaal vernietigd of gewist worden.

 

14. De teksten, bestanden, tekeningen, films, foto’s, platen, papieren enz…, behorende aan de opdrachtgever, die in onze werkhuizen berusten, dat zij betaald wezen of niet, blijven er voor rekening  en risico van de opdrachtgever, die uitdrukkelijk de uitgever/drukker van alle verantwoordelijkheid  ontlast. Dit materiaal is voor geen enkel risico verzekerd. Derhalve wordt geen verantwoordelijkheid  opgenomen, noch voor beschadiging van het materiaal ten gevolge van de behandelingen die het moet  doorstaan, noch voor verlies of diefstal. Hetzelfde geldt voor de uitgevoerde werken en voor de waren  of leveringen voor de opdrachtgever bestemd.

 

AUTEURSRECHTEN

 

15. Wanneer de opdrachtgever opdracht geeft een reproductie te maken van eender welke tekening, foto,  document of tekst, bestand enz., impliceert dit dat hij daartoe de toestemming heeft bekomen, zonder  enige verantwoordelijkheid van onze zijde.

 

16. Alle composities, modellen, schetsen, digitaal materiaal, zetwerk, interpretaties en schikkingen enz.  door ons ontworpen, welke ook de gebruikte techniek weze, blijven onze exclusieve eigendom en zijn  beschermd door het auteursrecht. Het afstaan of aanrekenen van dergelijke materialen doet op zichzelf,  behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande overeenkomst, geen afbreuk aan hetgeen voorafgaat.

 

17. Alle tekeningen, schetsen, drukproef, clichés, zetwerk, aanmaak digitaal materiaal, films,  kleurenselecties en vertalingen enz. blijven eigendom van onze firma. Wij behouden bovendien hierop  een exclusief gebruiksrecht.

 

18. Onze firma behoudt zich het recht voor om onze firmanaam op de productie en de verpakkingen te  vermelden.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

19. Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken blijven eigendom van  onze firma tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en aankleven. Dit geldt evenzeer  indien de werken, leveringen, goederen of materialen van onze firma slechts een onderdeel uitmaken  (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan onze  firma zou toebehoren.

 

20. Het risico gaat echter over op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten. De klant staat  vanaf de levering in voor schade aan en vervreemding van deze goederen.

 

KLACHTEN – TERMIJNEN – BEPERKINGEN

 

21. Elke klacht dient schriftelijk te worden gedaan binnen de 8 dagen die op de eerste levering volgen.  Indien de opdrachtgever verzuimt levering in ontvangst te nemen, begint de termijn van 8 dagen te  lopen bij de afgifte van de factuur, van de verzendingsnota of van elk gelijkaardig document. Niet naleving van de termijnen in verband met klachten brengt automatisch de onontvankelijkheid van de  klacht met zich mede, en betekent dat de opdrachtgever de geleverde goederen of diensten heeft  aanvaard. De gedeeltelijke benutting van de geleverde goederen en diensten heeft de aanvaarding van  het geheel voor gevolg. Gebreken aan een deel van de geleverde goederen of diensten geven de  opdrachtgever niet het recht heel de levering af te keuren. Een eventuele reactie op een laattijdige  klacht is steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder nadelige erkentenis en impliceert geen  verzaking aan dit recht, dat in elke stand van het geschil door onze firma kan ingeroepen worden. Niet  alle klachten worden, ingevolge onze algemene voorwaarden, in overweging genomen.

 

22. Bij tijdige en gegronde klacht beperkt de verantwoordelijkheid van de verkoper zich enkel tot heruitgave  of prijsvermindering en enkel indien de opgeworpen klacht de bestemming van de publiciteit of dienst  schaadt. De uitgever/drukker is niet aansprakelijk voor indirecte schade aan de opdrachtgever, oa.  winstderving. In géén geval kan de financiële aansprakelijkheid van de verkoper het hem verschuldigd  bedrag voor geleverde diensten in de betrokken sector overschrijden.

 

23. Een beëindiging van de aan ons toevertrouwde opdracht, het weze voor of tijdens de uitvoering van de  werken, is steeds mogelijk waarbij de opdrachtgever zal gehouden zijn de reeds uitgestane kosten en  lasten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds geleverde materialen en benodigdheden  integraal te voldoen, bovendien vermeerderd met een vergoeding gelijk aan 20 % van de totale  aannemingssom zonder BTW voor het feit van het verder verlies van de aanneming.

 

24. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen  wordt verbroken is de opdrachtgever, voor zover deze een consument is, gerechtigd op een zelfde  vergoeding lastens ons op voorwaarde dat de verbreking of annulatie geen oorsprong vindt in wettelijke  bepalingen dan wel gedragingen van de opdrachtgever.

 

FACTUREN – INTRESTEN – VERHOGINGSBEDING

 

25. De facturen zijn betaalbaar op onze maatschappelijke zetel op de vervaldatum zonder korting; de uitgifte  van wissels, cheques, mandaten of kwitanties brengt geen vernieuwing, noch afwijking van deze bepaling. De discontokosten en agio’s zijn steeds ten laste van de opdrachtgever.

 

26. De B.T.W. en alle andere belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds ten laste van de  opdrachtgever.

 

27. Indien de opdrachtgever nalaat het volgens factuur in hoofdsom en aankleven bepaalde te betalen  binnen de voormelde termijn, is het integrale bedrag ineens en zonder nadere ingebrekestelling  opeisbaar.

 

28. Elke schuld van een opdrachtgever die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder  ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 12 % per jaar opbrengen, te rekenen  vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10  % met een minimum van 125 Euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom.

 

29. In het geval dat onze firma niet binnen de gestelde termijn de werken kan opleveren is de  opdrachtgever, voor zover deze een particuliere consument is, gerechtigd op een gelijkwaardige  vergoeding als in het voorgaande artikel lastens onze firma.

 

30. Elke vertraging in de betaling kan aanleiding geven om de nog uit te voeren leveringen en werken op  te schorten of te vernietigen, en het aanvaarden van nieuwe bestellingen te weigeren.

 

31. Elke partij moet haar verbintenissen nakomen, ook al zou de uitvoering ervan meer bezwarend  geworden zijn ofwel doordat de kostprijs van de uitvoering is gestegen, ofwel doordat de waarde van  de tegenprestatie is verminderd. De aannemer kan evenwel aan de opdrachtgever vragen om het  contract opnieuw te onderhandelen met het oog op de aanpassing of beëindiging ervan indien aan de  volgende vereisten is voldaan: 1° een verandering van omstandigheden maakt de uitvoering van het  contract buitensporig bezwarend, dermate dat de uitvoering ervan redelijkerwijze niet langer kan  worden geëist; 2° die verandering onvoorzienbaar was bij de contractsluiting; 3° die verandering is  ontoerekenbaar in de zin van artikel 5.225 aan de aannemer; 4° de aannemer dit risico niet voor zijn  rekening heeft genomen; en 5° de wet noch het contract die mogelijkheid uitsluiten.

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

 

32. Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens die wij ontvangen van de  opdrachtgever en die betrekking hebben op de opdrachtgever zelf, zijn personeel, medewerkers,  aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de  uitvoering van deze overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten  zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie.

 

33. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire  verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van werken) en/of het gerechtvaardigd belang van  onze firma. Voor direct marketingdoeleinden per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodigingen voor  events), geeft de opdrachtgever daarnaast zijn uitdrukkelijke en vrije toestemming aan onze firma om  zijn persoonsgegevens te gebruiken.

 

34. De verwerkingsverantwoordelijke is VANEYLEN BEDRIJFSKLEDING KADECO BV, met  maatschappelijke zetel te 3583 BERINGEN, Beverlosesteenweg 268, ingeschreven in het KBO met  ondernemingsnummer 0684.689.049. De voormelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden in  overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen  enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in  het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking. De opdrachtgever draagt de  verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de persoonsgegevens die hij aan  onze firma bezorgt en verbindt er zich toe de bepalingen van de Algemene Verordening  Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens  aan onze firma heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij  van de [aannemer] en zijn personeel, medewerkers, en aangestelden zou ontvangen.

 

35. De opdrachtgever bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn  persoonsgegevens en over zijn rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaar. Voor verdere  toelichting verwijst onze firma uitdrukkelijk naar de Privacy verklaring, zoals toegevoegd als bijlage bij  deze overeenkomst en terug te vinden op de website www.vaneylen.be. De opdrachtgever bevestigt  kennis te hebben genomen van deze Privacy verklaring en de inhoud ervan te aanvaarden.

 

BETWISTINGEN

 

36. Uitdrukkelijk Arbitrage Beding

 

Elk geschil zal worden beslecht door het Scheidsgerecht aangeduid door het Instituut voor  Arbitrage (www.euro-arbitration.org), volgens het reglement van arbitrage SDR (Standard  Dispute Rules). Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules. Deze  overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.